درباره من

دانشجوی دکتری سنجش از دور دانشگاه شهید بهشتی، متخصص سنجنده های راداری

وب سایت:

www.MakanMedia.com

ایمیل:

zi.azarakhsh@gmail.com